Militärlogikens tolv axiom

  1. Föda och vila utgör endast sekundära behov för en soldat. De primära behoven utgörs av språngmarsch och armhävningar.
  2. En soldats stridsvärde står i direkt porportion till packningens vikt och till fots tillryggalagd sträcka, samt i omvänd proportion till mängden intagen föda och erhållen vila. Vid sidan av dessa kvantitativa faktorer, utgör en spade i skrevet — alternativt knävecket — en kvalitativt stridsvärdeshöjande faktor.
  3. Ju mer bestraffning en soldat belönas med, desto större motivation och positivare attityd till befälet erhåller han.
  4. Om en soldat har lite tid på sig att lösa en uppgift, ger man honom ännu mindre tid. Då hinner han.
  5. Ingenting är omöjligt — det omöjliga tar bara längre tid. Tar någonting längre tid, träder automatiskt axiom 4 i kraft.
  6. Chefen har allt